Priser, betalning, leverans och ångerrätt

 

Med standardtryck: M500 / M1000 - 112 kr/st (140 kr)

Med specialtryck: M500 / M1000 - 156 kr/st (195 kr) - NYHET

Med eget tryck: M500 / M1000 - 156 kr/st (195 kr)

Moms 25% inom parantes. Postens avgifter och porto tillkommer.

M500 LightCap skyddet klarar lampdiameter från 150 till 180 mm och M1000 från 190 till
250 mm. Trycket är på M500 140 mm och för M1000 190 mm.

• Betalsätt

Mot postförskott alternativt förskottsinbetalning till BankGiro nummer 192-0628.
Mot faktura, 10 dagar netto, vid större order.

• Köpevillkor

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

• Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Lightcap lider ekonomisk skada, polisanmäls. Lightcap friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Lightcap's sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Bilderna används i illustrerande syfte.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 25% per månad från förfallodagen. Lightcap reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Lightcap att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Vid beställning från annat nordiskt eller europeiskt bolag tillämpar vi betalning via förskottsbetalning.

• Leverans och avbeställning

Leverans sker med Posten AB. Leverans av beställd tjänst enligt order.

Fraktavgiften (som beräknas på varukorgens vikt) gäller inom Sverige, för frakt till annat nordiskt eller europeiskt land gäller verklig fraktkostnad.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Lightcaps köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Lightcap antigen per e-post eller telefon.

• Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Lightcap's egendom tills dess full betalning erlagts.

• Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Lightcap på telefon 08-648 0289, via e-post info@ightcap.se eller via hemsidan www.lightcap.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Defekta produkter som returernas till Lightcap bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Lightcap. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Líghtcap's ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Lightcap bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada. Om en vara från Lightcap skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

• Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Lightcap, debiteras en avgift motsvarande frakt- och omkostnader + moms.

• Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Lightcap´s kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Lightcap befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

• Övrigt

Lightcap förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Lightcap rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Lightcap skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

• Tryck

Tryckets storlek och placering kan avvika +/- 5 % från godkänt korrektur. Trycket rör sig alltid till viss del i höjd och sidled, även mellan de olika färgerna. Vid tryck kan det förekomma variationer.

• Färgavvikelser

Vi försöker alltid att förmedla de ev. färgavvikelser som kan uppstå. Att få ett tryck i exakt färg är i stort sett omöjligt även om vi alltid använder en färgreferens. Något som spelar stor roll i just den frågan är: VAD ÄR RÄTT FÄRG?

Referensen, oftast Pantone skalan är tryckt på en typ av papper i ett tryckverk, vi trycker på ett annat material. En rad andra faktorer påverkar färgen, bland annat temperatur och luftfuktighet varierar vid tryckprocessen.

                                                     Lightcap AB • Svarttorp 1 • 153 95 Järna • Telefon 08 648 02 89 • info@lightcap.se